Sendika Etik Kuralları

SENDİKA ETİK KURALLARI
AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1:

Bu yönetmeliğin amacı Sendika tüzel kişiliğini oluşturan tüm organlar ve üyeler nezdinde etik kültürünü yerleştirmek için sendika organlarında görev alanların ve üyelerin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemektir.

MADDE 2:

Sendika, tüzüğün 5’inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3:

Bu yönetmelikte geçen tanım ve tabirler:

 • Sendika: Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (ETKİNLİK SEN),
 • Tüzük: Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası Tüzüğünü,
 • Sendika Yetkilisi: Sendika organlarında görev alan kişileri,
 • Sendika Üyeleri: Sendikanın üye veri tabanında kayıtlı bulunan üyeleri ifade eder.

GENEL İLKELER

MADDE 4:

 • Sendikanın tüm organlarında görev alan yetkililer ve üyeler; görevlerinin ifasına ilişkin işlem, karar, icra ve davranışlarında, delegelik, sendika organlarında görev alma ile adaylık gibi seçme ve seçilme süreçlerinde, seçim çalışmalarında, medya ile ilişkilerinde ve sosyal medya etkinliklerinin yürütülmesinde Anayasa, yasalar ve diğer mevzuatların yanı sıra etik ilke ve değerlere uygun davranırlar.
 • Sendika yetkilisi ve üyeleri; tüm iş ve işlemlerinde yasallık, adalet, ayrımcılık
  yapmama, kapsayıcılık, hesap verebilirlik, eşitlik, dürüstlük ve liyakat ilkeleri
  doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler.
 • Sendika yetkilisi ve üyeleri; tüzükte yazan amaç ve ilkelere uygun davranır, sendikanın
  hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler, haksız kazanç sağlayamaz ve görevlerini
  kötüye kullanamazlar.
 • Sendika yetkilisi ve üyeleri; üye olan veya olmayan tüm işletmelere ve ( Bay/bayan )
  kişilere karşı sabırlı, nazik, saygılı ve güler yüzlü davranırlar.
 • Sendikamızda Kadın üyelerimiz ayrıcalıklı temsili konum sahibidirler, Kadın
  üyelerimizin kişisel hakları ve görüşlerini ifade etme hakları kesinlikle engellenemez.
 • Etik ilke ve değerlere dayanan bir sendika kültürü oluşturulması amacıyla Sendika içi
  eğitim programlarında etik davranış ilkelerine mutlaka yer verilir.

MADDE 5:

Herhangi bir kişi veya grubun çıkarına değil sektöre hizmet etmenin bilinciyle, sendika
yetkilileri ve üyeleri; çalışmalarında paydaşların sektörel yaşamını kolaylaştıran, ihtiyaçları en
hızlı, etkili ve verimli biçimde karşılayan, paydaşların memnuniyetini ve birlikte hareket etme
kabiliyetini arttıran çözümlere odaklanır.

MADDE 6:

 • Sendika yetkilileri ve üyeleri; paydaşların güven duygusunu zedeleyen, şüphe
  uyandıran ve adalet ilkesini zedeleyen davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar. Sektör
  paydaşlarına güven verecek şekilde davranırlar ve görevlerinin gerektirdiği itibar ve
  güvene layık olduklarını davranışlarıyla da gösterirler.
 • Sendika yetkilileri ve üyeleri; keyfi, ayrımcı, ötekileştiren, baskıcı, hakaret ve tehdit
  içerikli eylem ve söylemlerde bulunamaz, bulunulmasına müsaade etmezler.
 • Sendika yetkilileri ve üyeleri görevlerini yerine getirirken, tüzük ve sendika
  organlarının yazılı ve sözlü açıklamalarıyla çelişen Sendikayı bağlayıcı açıklama,
  taahhüt, vaat ve girişimler ile aldatıcı ya da gerçek dışı beyanlarda bulunamazlar.
 • Sendika yetkilileri ve üyeleri; hiçbir kişi ve konu hakkında açık ve kesin kanıtlara
  dayanmayan iddia ve yorumlarda bulunamaz, basın, yayın ve sosyal medya üzerinden
  bu tür iddia ve yorumları yayamaz ve paylaşamazlar. Konu sendikanın yetkilendirilmiş
  organlarında görüşülür ve karara bağlanır.

MADDE 7:

Sendika yetkilileri ve üyeleri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları
veya üçüncü kişiler lehine etik dışı aracılıkta bulunamazlar; akraba, eş, dost veya diğer
tanıdıklarını kayıramaz; herhangi bir nedenle ayrımcılık yapamazlar.

MADDE 8:

 • Sendika yetkilileri ve üyeleri; iş ve işlemlerinde dil, din, mezhep, felsefi inanç, siyasi
  düşünce, ırk, cinsiyet, bölgecilik ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve
  özgürlüklerine aykırı ve kısıtlayıcı eylem ve söylemler ile fırsat eşitliğini engelleyen
  davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.
 • Sendika yetkilileri, görevlerini hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten
  uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde
  yerine getirirler.
 • Sendika yetkilileri, paydaşların ve üyelerin bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı
  olurlar, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi talep etmesi durumunda, kişisel veri güvenliği ve
  ilgili mevzuat ve sendikanın düzenlemeleri aksini gerektirmediği sürece istenilen bilgi
  veya belgeleri kendileri ile paylaşırlar.

MADDE 9:

 • Sendika yetkilileri ve üyeleri; sendika bina ve taşıtları ile diğer mal ve kaynaklarının
  kullanımında savurganlıktan kaçınır, sendikanın sağladığı ve/veya sağlayacağı
  imkanlarını kullanırken yönetimin belirlediği kurallara uygun şekilde etkin, verimli ve
  tutumlu davranırlar.
 • Sendika yetkilileri ve üyeleri; sendika bina ve taşıtları ile diğer mal ve kaynaklarını
  sendika amaçları ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları
  korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

MADDE 10:

Sendika yetkililerinin; yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken tarafsız ve
objektif şekilde olmalarını etkileyen ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide
bulundukları diğer kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat ile onlarla ilgili mali ya da
diğer yükümlülükler benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eden çıkar çatışması
konusunda dikkatli davranırlar. Çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu yetkili
organlarına bildirirler.

MADDE 11:

 • Sendika yetkilileri tarafsızlıklarını, performanslarını, kararlarını ve görevlerini yapmayı
  etkileyen veya etkilenme ihtimali bulunan, yürüttükleri görev ile ilgili iş, hizmet veya
  menfaat ilişkisi içinde bulundukları gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları
  veya üçüncü kişi ya da kuruluşlar için doğrudan veya dolaylı olarak ya da aracıyla
  herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.
 • Sendikanın kaynaklarını kullanarak hediye ya da başkaca menfaatler sağlanamaz, görev
  ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları verilemez ve hiçbir gerçek
  veya tüzel kişiye belirli gün, tören ve kutlama dışında çelenk veya çiçek gönderilemez.
 • Mal bildiriminde bulunması gereken sendika genel başkanı ve asil yönetim kurulu
  üyeleri mal bildirimlerini yasaların belirlediği şekilde yaparlar. Olası durumda yedek
  üyelikten asil üyeliğe gelen üye bu kapsamdadır.

MADDE 12:

 • Sendika yönetim kurulu ve üyeleri; sendikanın amacı, misyonu, etik ilke ve değerlerine
  uygun olmayan iş ve işlemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği her
  türlü önlemi zamanında almak ve uygulamak durumundadırlar.
 • Üyeler kendilerinden yasadışı veya etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan ahlak dışı
  uygulamalarda bulunmalarının talep edilmesi halinde ya da faaliyetlerini yürütürken bu
  tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında veya böyle bir eylemi gördüklerinde
  durumu derhal sendikanın ilgili organ yetkililerine bildirmek zorundadır.
 • Yetkili organ tarafından böyle bir bildirimde bulunanların kimliği gizli tutularak ve bu
  kişilere herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirler alınarak, konu ile ilgili tüzük
  ve yönetmeliklerde öngörülen hükümlerin uygulanması için, hukuki süreçler zaman
  geçirilmeden başlatılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 13:

Bu yönetmelik Genel Merkez Yönetim Kurulunun. .../…/ 2020 tarihli toplantısında
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME

MADDE 14:

Bu yönetmelik hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu ve icra kurulları yürütür.

WhatsApp WhatsApp